ФЛУРАН - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

КоридоритеИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Флураните са полихалогенирани въглеводороди с кислороден мост (етерен мост) като функционална група. Всички пет известни Flurane принадлежат към наркотиците за инхалация и се характеризират с много добър хипнотик, т.е.